face.jpg
Zde můžete umístit informace o autorovi stránek
logo-dposr.jpg

Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Poprad

p. Michal Šerfel :
tel. : 0918 790363
mail : ovdpopoprad@717.cz

Okresný výbor DPO Poprad
Družstevná 24
059 35 Batizovce
Přihlašte se k odběru novinek na stránkách
Nebo použijte RSS kanál
Hasičstvo v okrese Poprad má veľmi bohatú históriu. Jeho počiatky sú ešte pred rokom 1863, kedy bol založený prvý hasičský spolok piatich spišských miest: Poprad, Matejovce, Veľká, Stráže a Spišská Sobota. Starostovia týchto miest podali 29. marca 1863 grófovi Augustínovi Csákymu ako správcovi 16 spišských miest žiadosť o schválenie svojich stanov. Habsburské miestodržiteľstvo v Budapešti 31. januára 1864 svojím spisom oznámilo, že stanovy neschvaľuje, spolok ako taký je zbytočný a jeho činnosť zakazuje. Zákaz sa však nevzťahoval na prípadné hasenie požiarov. V spolku videli skrytú politickú a protištátnu činnosť. Spišská Sobota bola koncom 19. a začiatkom 20. storočia sídlom správneho okresu v rámci Spišskej župy, ktorej sídlom bola Levoča. Keď v roku 1922 vznikla v Trenčíne Zemská hasičská jednota, na Slovensku sa začali postupne zakladať okresné hasičské jednoty. O vzniku Okresnej hasičskej jednoty v našom podtatranskom regióne sa v Pamätnej knihe obce Spišská Sobota, vedenej od 15. júna 1933, na strane 79 píše: „14. marca 1924 bola založená zemským hasičským veliteľom Miloslavom Schmídtom Okresná hasičská jednota so sídlom v Spišskej Sobote. Okresný úrad vyzval všetkých notárov a starostov okresu ku ustanovujúcej schôdzi do Spišskej Soboty. Po vysvetlení cieľa Okresnej hasičskej jednoty previedli sa voľby. Jednohlásne zvolila válna hromada za okresného veliteľa pána Róberta Oravca, správcu školy a diplomovaného hasičského dôstojníka zo Spišskej Soboty. Jeho agilnou prácou podarilo sa založiť v každej obci hasičský zbor, tak, že dnes (1933) niet ani tej najmenšej obce, v ktorej by nebol organizovaný hasičský zbor. Za jeho zásluhy bol vyznamenaný Zemskou hasičskou jednotou na Slovensku v Turčianskom Svätom Martine strieborným a zlatým záslužným krížom. Práca v zboroch radostne napreduje. Obce uznávajú ťažkú hasičskú prácu a odmeňujú zbory zadovážením motorových striekačiek. Prvú motorovú striekačku kúpila obec Spišská Sobota. Dnes máme v Popradskom okrese 12 motorových striekačiek a síce: Spišská Sobota, Stráže, Matejovce, Poprad, Veľká, Veľký Slavkov, Milbach (dnes Mlynica), Spišská Teplica, Hranovnica, Kubachy (Spišské Bystré) a Batizovce.“ Činnosť Okresnej hasičskej jednoty Poprad bola veľmi bohatá. Dokazujú to rôzne hasičské súťaže a hasičské dni. Tie mali veľký význam, keď došlo ku konkrétnym požiarom a živelným katastrofám. Ôsmeho augusta 1943 sa uskutočnil hasičský deň hasičov okresu Popradského v Poprade s týmto programom: Slávnostný prejav mal Štefan Pavčík, v tom čase okresný veliteľ. Nasledovali ukážky hasičského výcviku a hromadné cvičenie hasičských zborov. Po týchto cvičeniach bol poplach. Spišsko-sobotský hasičský zbor sa na tejto slávnosti zúčastnil s 20 mužmi a za vzorné cvičenie sa mu dostalo pochvalného uznania. Zbor nacvičil Víliam Glatz, podveliteľ. Vývoj okresu Poprad mal svoju zvláštnu históriu. Prvýkrát sa sídlom okresu stal v roku 1927 Poprad. Dovtedy bola sídlom Spišská Sobota. Organizačná zmena štruktúry hasičstva nastala v roku 1950 podľa prijatého zákona 62/1950 Zb. Pri okresných národných výboroch vznikajú okresné veliteľstvá Zboru požiarnej ochrany. K 1. januáru 1960 bola ďalšia administratívna zmena. Pôvodný Popradský okres sa rozširuje o Kežmarský okres a západnú časť okresu Stará Ľubovňa. Vytvára sa Okresný výbor Zväzu požiarnej ochrany pre veľký Popradský okres. Táto zmena vydržala len do roku 1968 a k 1. aprílu sa zmenšuje okres Poprad a vzniká samostatný okres Stará Ľubovňa. Takáto štruktúra riadenia požiarnych zborov trvá do roku 1996, keď nasleduje nové územno-správne členenie a hranice Popradského okresu sa posúvajú do pôvodného stavu, ktorý bol v roku 1950.

Zdroj : Podtatranské noviny 23/2009 p. Fabián GORDIAK
OKRESNÝ VÝBOR ZVÄZU POŽIARNEJ OCHRANY POPRAD

STRUČNÁ HISTÓRIA

ROKY 1975 - 1989

ROK 1975
Dňa 9.3.1975 vo veľkej zasadačke Okresného národného výboru (ONV) v Poprade sa konala Okresná konferencia Zväzu požiarnej ochrany (OK ZPO) Poprad , kde delegáti vykonali hodnotenie činnosti na všetkých úsekoch zväzovej práce za roky 1972 až 1974. Pre nové funkčné obdobie rokov 1975 – 1976 zvolila okresná konferencia 25 – členné plénum Okresného výboru Zväzu požiarnej ochrany (OV ZPO) a 7 náhradníkov, 7 – člennú Okresnú kontrolnú a revíznu komisiu (OKRK) a 3 náhradníkov, 11 – členný Okresný výcvikový štáb (OVŠ), 11 – člennú preventívnu komisiu, 9 – člennú komisiu mládeže, 9 – člennú ideovovýchovnú komisiu (IVK), 7 – člennú komisiu žien .
Jedenásťčlenné predsedníctvo OV ZPO tvorili : Ing. Pavol Ilavský ( Dobrovoľný požiarny zbor - DPZ Gerlachov) – predseda, Michal Jakubčo (Spišské Bystré) – podpredseda, Gejza Schwarzbacher (Tatrasvit Svit) – okresný veliteľ ZPO, Gregor Gállik (Spišská Belá) – vedúci tajomník OV ZPO, pplk.. Ján Michalec (Okresná inšpekcia požiarnej ochrany Poprad - OIPO) – politickovýchovný referent, mjr. Ľudovít Kucharič (Poprad) – referent prevencie, Jakub Talár (Mlynica)– referent CO, Marián Tomčák (Tatraľan Kežmarok) – referent materiálno-technického zabezpečenia (MTZ), Rudolf Hering (Tatraľan Kežmarok) – organizačný referent, Ján Alžbetkin (Spišské Bystré) – referent mládeže, Anna Cabalová (Tatranská Lomnica) – referentka žien.
Predsedom OKRK sa stal Ján Šimčák (Spišská Sobota). Hospodárkou OV ZPO bola Ľudmila Effenbergerová.
V priebehu roku 1975 sa novým tajomníkom OV ZPO stal Ján Fris (Spišské Bystré).
V tomto roku mala okresná organizácia ZPO Poprad 4 603 členov z toho 500 žien, ktorí boli združení v 92 Základných organizáciách Zväzu požiarnej ochrany (ZO ZPO) a 10 okrskoch.

ROK 1978
V tomto roku sa OK ZPO opäť konala v zasadačke ONV v Poprade dňa 4.3. Bola tu zhodnotená činnosť za uplynulé roky 1975 až 1977. Tiež boli zvolené nové orgány OV ZPO : plénum (25 členov a 5 náhradníci), OKRK (7 + 3), OVŠ (11), sekcia rozhodcov (7), IVK (9), preventívna komisia (9), komisia žien (7), komisia mládeže (11).
Predsedníctvo OV ZPO (11 - členné) v nasledujúcom období pracovalo v zložení - predseda Jozef Franček (Šuňava), podpredseda Michal Jakubčo, okresný veliteľ ZPO Gejza Schwarzbacher, vedúci tajomník Gregor Gállik, predseda IVK Ľudovít Kucharič, predseda preventívnej komisie Erich Lauf, predseda komisie mládeže Ján Alžbetkin, predsedníčka komisie žien Anna Cabalová, referent MTZ Ján Michalec – náčelník OIPO Poprad, organizačný referent Marián Tomčák, referent CO Jakub Talár, ďalej predseda OKRK Ján Šimčák, tajomník pre školenie a výcvik Ján Fris, a hospodárka Mária Bittová.
V deväťdesiatich piatich ZO ZPO okresu Poprad pracovalo 4 921 členov z toho 565 žien.

ROK 1981
Ďalšia OK ZPO SR sa uskutočnila dňa 17.1.1981 v Poprade, ktorá zhodnotila činnosť okresnej organizácie dobrovoľných požiarnikov za roky 1978 – 1980. Na tejto konferencii bolo pre ďalšie funkčné obdobie zvolené plénum OV ZPO (25 - členné a 5 náhradníkov), OKRK (11), OVŠ (11), komisia mládeže (9), preventívna komisia (7), IVK (7), komisia žien (9), sekcia rozhodcov (7), a 11 členov predsedníctva OV ZPO – predsedom sa opäť stal Jozef Franček, podpredsedom Róbert Baláž (Vagónka Poprad), okresným veliteľom Ervín Kulhomer (Tatraľan Kežmarok), vedúcim tajomníkom Gregor Gállik,, ďalšími členmi predsedníctva boli zvolení Ing. Oľga Brozmanová, Ján Kluska, Erich Lauf, Jakub Talár, pplk. Ján Michalec, Ján Alžbetkin a Marián Tomčák,
Tajomníkom pre školenie a výcvik bol odsúhlasený Michal Šerfel, hospodárkou Mária Bittová, predsedom OKRK Ján Šimčák.
V tomto roku bolo v okrese Poprad registrovaných 94 ZO ZPO v 10 okrskoch s 5 222 členmi z toho bolo 665 žien.

ROK 1983
Na deň 12.2.1983 bola opäť do veľkej zasadačky ONV v Poprade zvolaná OK ZPO, kde bolo vykonané zhodnotenie práce dobrovoľných požiarnikov okresu Poprad za roky 1981 a 1982. Boli tu zvolené okresné orgány ZPO a to 30 - členné plénum OV ZPO, 9 - členná OKRK, 11 - členná komisia mládeže, 11 - členný OVŠ, 5 - členná komisia práce s dorastom, 5 - členná sekcia rozhodcov, 5 - členná komisia žien, 9 - členná preventívna komisia, 7 - členná IVK.
Zvolené bolo i 11 - členné predsedníctvo OV ZPO – za jeho predsedu Ján Sendek (Chemosvit Svit), za vedúceho tajomníka Gregor Gállik, za podpredsedu Ján Zemčák, za okresného veliteľa Ervín Kulhomer, ďalšími členmi boli Jozef Franček – predseda IVK, Ján Hasaj (Tatrasvit Svit) – predseda preventívnej komisie, Michal Šerfel – tajomník OV ZPO a referent CO, Ján Michalec – referent MTZ, Ján Alžbetkin – predseda komisie mládeže, Anna Budzáková – predsedníčka komisie žien, Marián Tomčák – organizačný referent. Za predsedu OKRK bol opäť potvrdený Ján Šimčák a hospodárku Mária Bittová.
V uvedenom roku členskú základňu tvorilo 5 373 členov z toho 682 žien združených v 95 ZO ZPO a 10 okrskoch.

ROK 1985
Okresná konferencia ZPO, ktorá sa konala dňa 9.11 1985 už tradične vo veľkej zasadačke ONV v Poprade zhodnotila činnosť okresnej organizácie ZPO za roky 1983 až 1985 a zvolila nové orgány OV ZPO pre ďalšie funkčné obdobie. Prítomní delegáti z jednotlivých ZO ZPO opäť zvolili plénum OV ZPO - 30 členov, OKRK - 9, OVŠ - 11, preventívnu komisiu - 9, IVK - 7, sekciu dorastu - 5, sekciu rozhodcov - 5, komisiu mládeže - 11, komisiu žien – 7.
Predsedníctvo OV ZPO – 11 členné pracovalo v zložení predseda Ján Sendek, vedúci tajomník Gregor Gállik, podpredseda Ján Hudáč, okresný veliteľ Ervín Kulhomer, predseda IVK Ing. Jozef Goga, predseda preventívnej komisie Ján Hasaj, predseda komisie mládeže Ján Alžbetkin, tajomník školenia a výcviku a referent CO Michal Šerfel, predsedníčka komisie žien Anna Budzáková, referent MTZ Ing. Ján Vartovník (Poprad), organizačný referent Marián Tomčák. Za predsedu OKRK bol zvolený Anton Štecz (Okresný stavebno-montážny podnik Batizovce) a hospodárkou sa stala Helena Tomášová.
Počet ZO ZPO zostal nezmenený – 95 i počet okrskov – 10, počet členov sa zvýšil na 5 434 z toho 676 žien.
V apríli 1986 funkciou vedúceho tajomníka OV ZPO Poprad bol poverený Michal Šerfel, ktorý vystriedal Gregora Gállika ( funkciu prestal vykonávať zo zdravotných dôvodov).ROK 1988
Aj dňa 20.2.1988 sa okresná konferencia ZPO uskutočnila v zasadačke ONV v Poprade, kde bola zhodnotená činnosť okresnej organizácie za roky 1986 až 1987, zároveň boli prijaté úlohy pre nasledujúce obdobie. Aj na tomto rokovaní boli zvolené nové orgány OV ZPO. Prítomní delegáti zvolili 31 – členné plénum OV ZPO a 10 náhradníkov, 9 – člennú OKRK a 2 náhradníkov, 11 - členný OVŠ, 7 - člennú sekciu rozhodcov, 5 - člennú sekciu dorastu, 11 - člennú komisiu mládeže, 7 - člennú preventívnu komisiu a 7 - člennú komisiu žien.
Opäť bolo zvolené i 11 - členné predsedníctvo OV v zložení Ing. Ján Sendek – predseda, Michal Šerfel – vedúci tajomník OV, Ján Hudáč – podpredseda, Ervín Kulhomer – okresný veliteľ, Ing. Jozef Goga – predseda IVK, Ján Hasaj – predseda preventívnej komisie, Ján Alžbetkin – predseda komisie mládeže, Ing. Terézia Jakubčová – predsedkyňa komisie žien, Ing. Ján Vartovník – referent MTZ, Zdenek Studený – referent CO, Gregor Gállik – organizačný referent. Predsedom OKRK sa opäť stal Anton Štecz . Vo funkcii hospodárky OV DPO bola potvrdená Helena Tomášová.
V roku 1988 pracovalo naďalej 95 ZO ZPO v 7 okrskoch a 4 mestských výboroch ZPO – Poprad, Kežmarok, Starý Smokovec a Svit ( vytvorených z okrskov) s počtom členov 5 745 z toho 764 žien. Tento počet členov znamenal najvyšší počet v histórii okresnej organizácie dobrovoľných požiarnikov okresu Poprad.

ROK 1989
I v tomto prelomovom roku pracovali všetky orgány OV ZPO Poprad v nezmenenom zložení.

Spracoval : ONDREJ KLIMO, člen výboru ÚzO DPO SR Poprad

;
ÚZEMNÁ ORGANIZÁCIA DOBROVOĽNEJ POŽIARNEJ OCHRANY SR
POPRAD

STRUČNÁ HISTÓRIA

ROKY 1990 - 2017

ROK 1990
Na rozšírenom plenárnom zasadnutí Okresného výboru Zväzu požiarnej ochrany Poprad (OV ZPO) dňa 22.3.1990 bola vykonaná rekonštrukcia orgánov a komisií OV ZPO, na základe vyslovenia dôvery členmi ZPO s prihliadnutím na zrušenie článku 4 Ústavy Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Na zasadnutí pléna bola prerokovaná správa o činnosti predsedníctva OV ZPO, plnenie uznesení, plnenie rozpočtu OV ZPO za rok 1989 ako aj návrh Akčného programu OV ZPO a stanovisko OV ZPO k úprave zákona o požiarnej ochrane.
V tajných voľbách bol za predsedu OV ZPO zvolený Ján Alžbetkin (člen - Dobrovoľný požiarny zbor Spišské Bystré) a za vedúceho tajomníka OV ZPO Michal Šerfel (Batizovce). Dobrovoľnými podpredsedami sa stali Ing. Jozef Goga (Poprad) a Ing. Peter Marušin (Spišské Bystré). Ďalšími členmi predsedníctva OV ZPO boli Ján Hasaj (Tatrasvit Svit), Ján Hudáč (Šuňava), Ing. Terézia Jakubčová (Tatrasvit Svit), Ervín Kulhomer (Tatraľan Kežmarok), Andrej Lopata, Ing. Eva Zemanová, Ing. Ján Sendek (Poprad), Ján Škovira (Ľubica) a Ing. Jaroslav Šerfel (zástupca Okresnej správy zboru požiarnej ochrany Poprad – OS ZbPO). Predsedom Okresnej kontrolnej a revíznej komisie (OKRK) sa stal Anton Štecz (Okresný stavebno-montážny podnik - OSMP Batizovce).
Pri tajnom vyjadrovaní dôvery pracovníkom sekretariátu OV ZPO bola všetkým vyjadrená dôvera : Michalovi Šerfelovi - vedúcemu tajomníkovi OV ZPO, Jánovi Šelengovi – tajomníkovi OV ZPO a Helene Tomášovej – hospodárskej pracovníčke. Z pléna OV ZPO bolo uvoľnených 8 členov a novozvolených 10 členov - plénum OV ZPO bolo rozšírené na 43 členov.
V roku 1990 mala okresná organizácia ZPO Poprad spolu 5 306 členov z toho 680 žien združených v 93 základných organizáciách ZPO a 11 okrskoch. Pomocnými orgánmi OV ZPO boli Okresný výcvikový štáb a Sekcia rozhodcov (OVŠ a SR), komisia mládeže, preventívna komisia, komisia pre prácu so ženami a komisia pre spracovanie histórie PO.

ROK 1991
V tomto období došlo k zmene názvu : Zväz požiarnej ochrany - ZPO ( názov ZPO sa používal od roku 1973) na Dobrovoľná požiarna ochrana - DPO . Mimoriadna okresná konferencia DPO v Poprade dňa 14.4.1991 hodnotila činnosť okresnej organizácie DPO od okresnej konferencie konanej dňa 20.2.1988 za prítomnosti 93 delegátov s hlasom rozhodujúcim a 42 delegátov s hlasom poradným.
Bol zvolený 35 – členný okresný výbor DPO. Predsedom OV DPO sa opäť stal Ján Alžbetkin , podpredsedom – okresným veliteľom DPO Ing. Peter Marušin, podpredsedom pre preventívnu činnosť Ing. Jozef Goga a podpredsedom uvoľneným pre výkon funkcie Michal Šerfel. Ďalšími členmi predsedníctva OV DPO boli zvolení Ján Hudáč, Ján Hasaj, Rudolf Hering (Tatraľan Kežmarok), Ján Šeleng (Svit), Ján Škovira , Ondrej Klimo (Chemosvit Svit) a Ing. Jaroslav Šerfel (zástupca OS Zboru PO Poprad). Predsedom 11- člennej OKRK sa opäť stal Anton Štecz.
Potvrdené bolo i zloženie sekretariátu OV DPO v zložení Michal Šerfel – podpredseda uvoľnený na výkon funkcie, Ján Šeleng – tajomník a Helena Tomášová – hospodárska pracovníčka.

ROK 1996
Dňa 3.2.1996 sa konalo Okresné valné zhromaždenie delegátov dobrovoľných požiarnych zborov ( predtým sa používal názov okresná konferencia), ktoré zhodnotilo činnosť okresnej organizácie DPO za roky 1991 až 1996 . Prítomných 70 delegátov s hlasom rozhodujúcim a 20 delegátov s hlasom poradným zvolilo 35-členný okresný výbor DPO, 11-členné predsedníctvo DPO.
Predsedom OV DPO sa stal opäť Ján Alžbetkin, za dobrovoľných podpredsedov OV DPO boli zvolení Ján Fris (Spišské Bystré) a Dušan Badiar (Lučivná), za podpredsedu uvoľneného pre výkon funkcie Michal Šerfel. Ďalšími členmi predsedníctva OV DPO sa stali Ján Hudáč, Rudolf Hering, Dušan Roth (Spišská Belá), Ing. Pavol Rumler (Poprad), Ján Škovira, Ondrej Klimo a Ing. Ondrej Šproch (zástupca OS Zboru PO Poprad). Predsedom 7- člennej OKRK sa stal Anton Štecz a podpredsedníčkou OKRK Mgr. Zdenka Heringová (Tatraľan Kežmarok).
Sekretariát OV DPO bol schválený v zložení : Michal Šerfel - podpredseda uvoľnený pre výkon funkcie a Helena Tomášová – tajomníčka. Na Valné zhromaždenie delegátov DPO SR konané vo Vrútkach boli zvolení Ján Alžbetkin, Rudolf Hering, Ján Slamený (Kežmarok), Michal Šerfel a Ondrej Klimo.
Členská základňa okresnej organizácie DPO bola združená v 88 dobrovoľných požiarnych zborov (DPZ) a 10 okrskoch, pričom ku dňu 1.1.1996 bol stav 4 058 členov z toho 461 žien.
V rámci OV DPO pracovali i odborné komisie ako pomocné orgány a to Okresný výcvikový štáb a Sekcia rozhodcov, komisia mládeže a preventívno-výchovná komisia.
Vzhľadom na zmenu organizačnej štruktúry okresov a krajov v Slovenskej republike došlo k rozdeleniu okresu Poprad na dva okresy : Poprad a Kežmarok. Na rozšírenom plenárnom zasadnutí OV DPO konanom dňa 20.11.1996 v Poprade došlo k rozdeleniu okresnej organizácie DPO na OV DPO Poprad a OV DPO Kežmarok a následne boli vykonané ustanovujúce plenárne zasadnutia OV DPO na úrovni okresného valného zhromaždenia (OVZ) rozšírené o zástupcov všetkých DPZ v okrese. Volebná komisia predložila návrh na zloženie pléna a predsedníctva OV DPO, OKRK a odborných komisií vychádzajúci z volebných výsledkov OVZ konaného dňa 3.2.1996. Pre ďalšie obdobie rokov 1996 - 2002 bol zvolený 23 - členný OV DPO, 9 - členné predsedníctvo OV DPO, 5 - členná OKRK, 9 - členný OVŠ, 5 - členná sekcia rozhodcov , 9 - členná komisia mládeže a 7 - členná preventívno - výchovná komisia.
Predsedníctvo OV DPO Poprad tvorili : Ján Alžbetkin – predseda, Ján Fris (represia a výcvik), Ing. Pavol Rumler (prevencia) a Dušan Badiar (mládež) - dobrovoľní podpredsedovia, Michal Šerfel – výkonný podpredseda, Ján Hudáč, Ondrej Klimo, Marián Rušin (Tatrasvit Svit) a Ing. Ondrej Šproch (za OS ZbPO) – členovia. Predsedom OKRK sa stal Ing. Ján Sendek (Poprad).
Za delegátov s hlasom rozhodujúcim na Republikové valné zhromaždenie DPO SR boli zvolení Ján Alžbetkin, Michal Šerfel a Ondrej Klimo. Zároveň bol za člena Snemu DPO SR odporučený Ján Alžbetkin – predseda OV DPO.

ROK 2002
Po uplynutí 5-ročného volebného obdobia sa dňa 16.2.2002 uskutočnilo Okresné valné zhromaždenie delegátov DPZ za prítomnosti 36 delegátov s hlasom rozhodujúcim a 17 delegátov s hlasom poradným. V tajných voľbách bol zvolený 25 - členný OV DPO, 9 - členné predsedníctvo, 5 - členná OKRK, 9 - členný OVŠ, 5 - členná sekcia rozhodcov, 9 -členná komisia mládeže a 9 - členná preventívno - výchovná komisia.
Za predsedu OV DPO bol zvolený Ing. Peter Marušin, za dobrovoľných podpredsedov OV DPO Dušan Badiar, Ing. Pavol Rumler a Marián Rušin, za výkonného podpredsedu Michal Šerfel. Ďalšími členmi predsedníctva sa stali Ing. Ján Fridman (Šuňava), Ing. Jozef Goga, Ing. Stanislav Kováč (Tatranská Lomnica) a Ondrej Klimo. Predsedom OKRK sa stal Ján Hudáč a podpredsedom OKRK Jozef Filip (Chemosvit Svit).
V okresnej organizácii DPO Poprad v tomto období pracovalo 41 DPZ s 2 230 členmi z toho bolo 393 žien. V rámci odbornej metodickej pomoci boli v okrese vytvorené 4 okrsky.
V závere roka 2003 sa vzdal členstva v predsedníctve OV DPO Ing. Jozef Goga a na jeho miesto bol dňa 6.11.2003 zvolený Jaroslav Budinský (Spišský Štiavnik).
V tomto roku došlo k zmene Stanov DPO SR : Dobrovoľný požiarny zbor – DPZ bol premenovaný na Dobrovoľný hasičský zbor – DHZ.

ROK 2007
Po piatich rokoch sa Okresné valné zhromaždenie (OVZ) DHZ okresu Poprad konalo dňa 16.2.2007 vo Svite. V tom čase v Popradskom okrese pôsobilo 41 DHZ s členskou základňou 2 168 členov z toho 368 žien. Na OVZ prijali plán hlavných úloh okresnej organizácie DPO na roky 2007 až 2012 podľa ktorého i naďalej hlavná pozornosť bola zameraná na protipožiarnu prevenciu, výchovu, výcvik, odbornú prípravu členov, prácu s mládežou a hasičským dorastom. Delegáti zvolili 25 - členné plénum OV DPO a 9 - členné predsedníctvo OV DPO.
Za predsedu OV DPO bol opäť zvolený Ing. Peter Marušin. I na miestach podpredsedov nenastali zmeny – riaditeľom OV DPO sa stal Michal Šerfel, podpredsedom pre prácu s mládežou Dušan Badiar, podpredsedom pre preventívnu činnosť Ing. Pavol Rumler a podpredsedom pre represiu a výcvik – okresným veliteľom DPO Marián Rušin. Členmi predsedníctva OV DPO sa ďalej stali Ing. Ján Fridman, Ing. Stanislav Kováč, Jaroslav Budinský a Ondrej Klimo. Zvolená bola i OKRK, ktorej predsedom sa stal Milan Bača (Batizovce).
ROK 2012
V roku 2012 sa Okresné valné zhromaždenie DHZ okresu Poprad konalo dňa 10.2. v Batizovciach. Delegáti zastupovali 41 DHZ s počtom členov 2 271 z toho 499 žien. Bol prijatý plán hlavných úloh okresnej organizácie DPO do konania ďalšieho Okresného valného zhromaždenia delegátov DHZ v roku 2017. Delegáti opäť zvolili 25 - členné plénum OV DPO i 9 - členné predsedníctvo OV DPO.
Za predsedu OV DPO bol zvolený Ing. Pavol Rumler, ktorý vo funkcii vystriedal Ing. Petra Marušina, ktorý predsedom OV DPO bol 2 funkčné obdobia v rokoch 2002 – 2012 (už nekandidoval zo zdravotných dôvodov). Podpredsedom pre výcvik – okresným veliteľom bol opäť zvolený Marián Rušin,. Podpredsedom pre mládež sa stal František Kundis (Spišské Bystré) a podpredsedom pre prevenciu Ing. Stanislav Kováč. Za riaditeľa OV DPO bol jednomyseľne potvrdený Michal Šerfel. Ďalšími členmi predsedníctva sa stal Ing. Ján Fridman, Dušan Brutovský (Poprad) a Ondrej Klimo. Bola zvolená i Okresná kontrolná a revízna komisia, na jej čelo bol zvolený Milan Bača a za podpredsedu Ján Alžbetkin.

ROK 2013
Dňa 7.11.2013 na zasadnutí pléna OV DPO Poprad bola uskutočnená voľba predsedu OV DPO, ktorým bol zvolený Marián Rušin doterajší okresný veliteľ DPO. Vo funkcii nahradil Ing. Pavla Rumlera, ktorý rady dobrovoľných hasičov dňa 8.7.2013 vo veku 61 rokov predčasne opustil. Za podpredsedu OV DPO pre represiu a výcvik – okresného veliteľa DPO a predsedu Okresného výcvikového štábu a Sekcie rozhodcov bol zvolený František Kundis, dlhoročný veliteľ DHZ Spišské Bystré s bohatými praktickými i teoretickými vedomosťami, ktorý vykonával doposiaľ funkciu podpredsedu OV DPO pre mládež a predsedu Okresnej komisie mládeže. Tieto funkcie prevzal Ing. Ján Fridman, člen predsedníctva OV DPO (predseda DHZ Šuňava), ktorý bol tiež jednomyseľne zvolený do navrhovaných funkcií. Do predsedníctva OV DPO bol kooptovaný člen OV DPO Jozef Ludvig (veliteľ DHZ Vikartovce).

ROK 2017
Dobrovoľní hasiči okresu Poprad sa po ukončení 5 – ročného funkčného obdobia opäť stretli v Batizovciach dňa 17.2.2017, aby zhodnotili činnosť od posledného OVZ konaného v roku 2012. Valného zhromaždenia Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany (ÚzO DPO SR – zmena názvu od roku 2017 v zmysle novelizovaných Stanov DPO SR) sa zúčastnilo 32 delegátov s hlasom rozhodujúcim ( z 42 pozvaných) a 14 delegátov s hlasom poradným ( boli tu pozvaní všetci nositelia najvyššieho vyznamenania DPO SR –„ Zaslúžilý člen DPO SR „).
V tajných voľbách bolo zvolené 25 – členné plénum Územnej organizácie DPO SR a 9 – členný výbor ÚzV DPO ( predtým predsedníctvo OV DPO) v zložení : Marián Rušin – predseda, František Kundis – podpredseda, Ing. Ján Fridman, Ing. Stanislav Kováč, Jozef Ludvig, Dušan Brutovský, Ondrej Klimo a Ján Zluky (Štrba). Za predsedu Kontrolnej a revíznej komisie ÚzO DPO SR bol opäť zvolený Milan Bača. Tajomníkom výboru ÚzO DPO SR (predtým názov platenej funkcie : riaditeľ OV DPO) bol po potvrdení ÚzO DPO SR zasa ustanovený Michal Šerfel. Opäť boli zvolené pomocné komisie ÚzO DPO SR – Okresný výcvikový štáb a Sekcia rozhodcov i Komisia mládeže ÚzO DPO SR.
Za zástupcu okresu Poprad v Sneme DPO SR ( i v krajskom výbore DPO SR Prešov) bol odsúhlasený Marián Rušin a za jeho náhradníka Ing. Stanislav Kováč, ktorí boli zvolení i za delegátov Republikového valného zhromaždenia ÚzV DPO SR. Na zhromaždení, ktoré konalo sa dňa 22.4.2017 v Bratislave bol za prezidenta DPO SR zvolený Pavol Ceľuch, starosta obce Sveržov (BJ) a do Prezídia DPO SR bol kooptovaný Marián Rušin.
V Územnej organizácii DPO SR Poprad bolo k 31.12.2016 evidovaných 2 212 členov z toho 508 žien, ktorí pracovali v štyroch okrskoch ( č.1 – Poprad a okolie, č. 2 – Vysoké Tatry a okolie, č. 3 – Svit a okolie, č. 4 – Hornádska dolina).

Spracoval : ONDREJ KLIMO, člen výboru ÚzO DPO SR Poprad
Ak chcete napísať nejaký odkaz, alebo žiadosť môžete to urobiť tu :
Prilba nová.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one