face.jpg
Zde můžete umístit informace o autorovi stránek
logo-dposr.jpg

Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Poprade

p. Michal Šerfel :
tel. : 0918 790363
mail : ovdpopoprad@717.cz

Okresný výbor DPO Poprad
Družstevná 24
059 35 Batizovce
Přihlašte se k odběru novinek na stránkách
Nebo použijte RSS kanál
Hasičstvo v okrese Poprad má veľmi bohatú históriu. Jeho počiatky sú ešte pred rokom 1863, kedy bol založený prvý hasičský spolok piatich spišských miest: Poprad, Matejovce, Veľká, Stráže a Spišská Sobota. Starostovia týchto miest podali 29. marca 1863 grófovi Augustínovi Csákymu ako správcovi 16 spišských miest žiadosť o schválenie svojich stanov. Habsburské miestodržiteľstvo v Budapešti 31. januára 1864 svojím spisom oznámilo, že stanovy neschvaľuje, spolok ako taký je zbytočný a jeho činnosť zakazuje. Zákaz sa však nevzťahoval na prípadné hasenie požiarov. V spolku videli skrytú politickú a protištátnu činnosť. Spišská Sobota bola koncom 19. a začiatkom 20. storočia sídlom správneho okresu v rámci Spišskej župy, ktorej sídlom bola Levoča. Keď v roku 1922 vznikla v Trenčíne Zemská hasičská jednota, na Slovensku sa začali postupne zakladať okresné hasičské jednoty. O vzniku Okresnej hasičskej jednoty v našom podtatranskom regióne sa v Pamätnej knihe obce Spišská Sobota, vedenej od 15. júna 1933, na strane 79 píše: „14. marca 1924 bola založená zemským hasičským veliteľom Miloslavom Schmídtom Okresná hasičská jednota so sídlom v Spišskej Sobote. Okresný úrad vyzval všetkých notárov a starostov okresu ku ustanovujúcej schôdzi do Spišskej Soboty. Po vysvetlení cieľa Okresnej hasičskej jednoty previedli sa voľby. Jednohlásne zvolila válna hromada za okresného veliteľa pána Róberta Oravca, správcu školy a diplomovaného hasičského dôstojníka zo Spišskej Soboty. Jeho agilnou prácou podarilo sa založiť v každej obci hasičský zbor, tak, že dnes (1933) niet ani tej najmenšej obce, v ktorej by nebol organizovaný hasičský zbor. Za jeho zásluhy bol vyznamenaný Zemskou hasičskou jednotou na Slovensku v Turčianskom Svätom Martine strieborným a zlatým záslužným krížom. Práca v zboroch radostne napreduje. Obce uznávajú ťažkú hasičskú prácu a odmeňujú zbory zadovážením motorových striekačiek. Prvú motorovú striekačku kúpila obec Spišská Sobota. Dnes máme v Popradskom okrese 12 motorových striekačiek a síce: Spišská Sobota, Stráže, Matejovce, Poprad, Veľká, Veľký Slavkov, Milbach (dnes Mlynica), Spišská Teplica, Hranovnica, Kubachy (Spišské Bystré) a Batizovce.“ Činnosť Okresnej hasičskej jednoty Poprad bola veľmi bohatá. Dokazujú to rôzne hasičské súťaže a hasičské dni. Tie mali veľký význam, keď došlo ku konkrétnym požiarom a živelným katastrofám. Ôsmeho augusta 1943 sa uskutočnil hasičský deň hasičov okresu Popradského v Poprade s týmto programom: Slávnostný prejav mal Štefan Pavčík, v tom čase okresný veliteľ. Nasledovali ukážky hasičského výcviku a hromadné cvičenie hasičských zborov. Po týchto cvičeniach bol poplach. Spišsko-sobotský hasičský zbor sa na tejto slávnosti zúčastnil s 20 mužmi a za vzorné cvičenie sa mu dostalo pochvalného uznania. Zbor nacvičil Víliam Glatz, podveliteľ. Vývoj okresu Poprad mal svoju zvláštnu históriu. Prvýkrát sa sídlom okresu stal v roku 1927 Poprad. Dovtedy bola sídlom Spišská Sobota. Organizačná zmena štruktúry hasičstva nastala v roku 1950 podľa prijatého zákona 62/1950 Zb. Pri okresných národných výboroch vznikajú okresné veliteľstvá Zboru požiarnej ochrany. K 1. januáru 1960 bola ďalšia administratívna zmena. Pôvodný Popradský okres sa rozširuje o Kežmarský okres a západnú časť okresu Stará Ľubovňa. Vytvára sa Okresný výbor Zväzu požiarnej ochrany pre veľký Popradský okres. Táto zmena vydržala len do roku 1968 a k 1. aprílu sa zmenšuje okres Poprad a vzniká samostatný okres Stará Ľubovňa. Takáto štruktúra riadenia požiarnych zborov trvá do roku 1996, keď nasleduje nové územno-správne členenie a hranice Popradského okresu sa posúvajú do pôvodného stavu, ktorý bol v roku 1950.

Zdroj : Podtatranské noviny 23/2009 p. Fabián GORDIAK
HISTÓRIA OKRESNÉHO VÝBORU DOBROVOĽNEJ POŽIARNEJ OCHRANY
POPRAD OD ROKU 1990

Rok 1990
Na rozšírenom plenárnom zasadnutí Okresného výboru Zväzu požiarnej ochrany /OV ZPO/ dňa 22.3.1990 bola vykonaná rekonštrukcia orgánov a komisií OV ZPO, na základe vyslovenia dôvery členmi ZPO s prihliadnutím na zrušenie článku 4 Ústavy ČSFR. Na zasadnutí bola prerokovaná správa o činnosti predsedníctva OV ZPO, plnenie uznesení, plnenie rozpočtu OV ZPO za rok 1989 ako aj návrh Akčného programu OV ZPO a stanovisko OV ZPO k úprave zákona o požiarnej ochrane. V tajných voľbách bol zvolený za predsedu OV ZPO Ján Alžbetkin a za vedúceho tajomníka OV ZPO Michal Šerfel. Dobrovoľnými podpredsedami sa stali Ing. Jozef Goga a Ing. Peter Marušin. Ďalšími členmi predsedníctva OV ZPO boli Ján Hasaj, Ján Hudáč, Ing. Terézia Jakubčová, Ervín Kulhomer, Andrej Lopata, Ing. Eva Zemanová, Ing. Ján Sendek, Ján Škovira a Ing. Jaroslav Šerfel. Predsedom Okresnej kontrolnej a revíznej komisie / OKRK/ sa stal Anton Štecz. Pri tajnom vyjadrovaní dôvery pracovníkom sekretariátu OV ZPO bola všetkým vyjadrená dôvera – Michalovi Šerfelovi – vedúcemu tajomníkovi OV, Jánovi Šelengovi – tajomníkovi OV a Helene Tomášovej – hospodárskej pracovníčke, Z pléna OV ZPO bolo uvoľnených 8 členov a novozvolených 10 členov a plénum bolo rozšírené na 43 členov. V roku 1990 mala okresná organizácia ZPO spolu 5 306 členov z toho 680 žien združených v 93 základných organizáciach a 11 okrskoch . Pomocnými orgánmi OV DPO bol : Okresný výcvikový štáb a sekcia rozhodcov /OVŠ a SR/, komisia mládeže, preventívna komisia, komisia pre prácu so ženami a komisia pre spracovanie histórie. V tomto období došlo k zmene názvu – Zväz požiarnej ochrany /ZPO/ na Dobrovoľná požiarna ochrana /DPO/.

Rok 1991
Mimoriadna okresná konferencia DPO v Poprade dňa 14.4.1991 hodnotila činnosť okresnej organizácie DPO od okresnej konferencie konanej 20.2.1988 za prítomnosti 93 delegátov s hlasom rozhodujúcim a 42 delegátov s hlasom poradným. Bol zvolený 35 – členný okresný výbor DPO. Predsedom OV DPO sa opäť stali Ján Alžbetkin , podpredsedom – okresným veliteľom Ing.Peter Marušin, podpredsedom pre preventívnu činnosť Ing. Jozef Goga a podpredsedom uvoľneným pre výkon funkcie Michal Šerfel. Ďalšími členmi predsedníctva OV DPO boli zvolení Ing. Jaroslav Šerfel, Ján Hudáč, Ján Hasaj, Rudolf Hering, Ján Šeleng, Ján Škovira a Ondrej Klimo. Predsedom 11- člennej OKRK sa stal Anton Štec. Potvrdené bolo i zloženie sekretariátu OV DPO v zložení Michal Šerfel – podpredseda uvoľnený na výkon funkcie, Ján Šeleng – tajomník a Helena Tomášová – hospodárska pracovníčka.

Rok 1996
Dňa 3.2.1996 sa konalo Okresné valné zhromaždenie delegátov dobrovoľných požiarnych zborov, ktoré zhodnotilo činnosť okresnej organizácie DPO za roky 1991 až 1996 . Prítomných 70 delegátov s hlasom rozhodujúcim a 20 delegátov s hlasom poradným zvolilo 35-členný okresný výbor DPO, 11-členné predsedníctvo DPO. Predsedom OV DPO sa stal opäť Ján Alžbetkin, za dobrovoľných podpredsedov boli zvolení Ján Fris a Dušan Badiar, za podpredsedu uvoľneného pre výkon funkcie Michal Šerfel. Ďalšími členmi predsedníctva OV DPO sa stali Ján Hudáč, Rudolf Hering, Dušan Roth, Ing. Pavol Rumler, Ján Škovira, Ing. Ondrej Šproch a Ondrej Klimo. Predsedom 7- člennej OKRK sa stal Anton Štec a podpredsedníčkou Mgr. Zdenka Heringová. Sekretariát OV DPO bol schválený v zložení : Michal Šerfel - podpredseda uvoľnený pre výkon funkcie a Helena Tomášová – tajomníčka. Na valné zhromaždenie delegátov DPO SR boli zvolení Ján Alžbetkin, Rudolf Hering, Ján Slamený , Michal Šerfel a Ondrej Klimo. Členská základňa okresnej organizácie DPO bola združená v 88 DPZ a 10 okrskoch pričom k 1.1.1996 bol stav 4 058 členov z toho 461 žien. V rámci OV DPO pracovali i odborné komisie ako pomocné orgány a to Okresný výcvikový štáb a sekcia rozhodcov, komisia mládeže a preventívno-výchovná komisia.
Vzhľadom na zmenu organizačnej štruktúry okresov a krajov v Slovenskej republike došlo k rozdeleniu okresu Poprad na dva okresy Poprad a Kežmarok . Na rozšírenom plenárnom zasadnutí OV DPO konanom 20.11.1996 v Poprade došlo k rozdeleniu okresnej organizácie DPO na OV DPO Poprad a OV DPO Kežmarok a následne boli vykonané ustanovujúce plenárne zasadnutia OV DPO na úrovni OVZ / okresného valného zhromaždenia/ rozšírené o zástupcov všetkých DPZ v okrese. Volebná komisia predložila návrh na zloženie pléna a predsedníctva OV DPO, OKRK a odborných komisií vychádzajúci z volebných výsledkov OVZ konaného 3.2.1996. Pre ďalšie obdobie bol zvolený 23-členný OV DPO, 9-členné predsedníctvo OV DPO, 5 – členná OKRK, 9- členný OVŠ, 5 – členná sekcia rozhodcov , 9-členná komisia mládeže a 7-členná preventívno-výchovná komisia. Predsedníctvo OV DPO tvorili : Ján Alžbetkin – predseda , Ján Fris, Ing. Pavol Rumler a Dušan Badiar - dobrovoľní podpredsedovia, Michal Šerfel – výkonný podpredseda, Ján Hudáč, Ondrej Klimo, Marián Rušin a Ing. Ondrej Šproch – členovia. Predsedom OKRK sa stal Ing. Ján Sendek. Za delegátov s hlasom rozhodujúcim na Republikové valné zhromaždenie DPO SR boli zvolení Ján Alžbetkin, Michal, Šerfel a Ondrej Klimo. Zároveň bol za člena Snemu DPO SR odporučený Ján Alžbetkin.
Rok 2002
Po uplynutí 5-ročného volebného obdobia sa dňa 16.2.2002 uskutočnilo Okresné valné zhromaždenie delegátov DPZ za prítomnosti 36 delegátov s hlasom rozhodujúcim a 17 delegátov s hlasom poradným. V tajných voľbách bol zvolený 25-členný OV DPO, 9- členné predsedníctvo, 5-členná OKRK, 9-členný OVŠ, 5-členná sekcia rozhodcov, 9-členná komisia mládeže a 9-členná preventívno-výchovná komisia. Za predsedu OV DPO bol zvolený Ing. Peter Marušin, za dobrovoľných podpredsedov Dušan Badiar, Ing. Pavol Rumler a Marián Rušin, za výkonného podpredsedu Michal Šerfel. Ďalšími členmi predsedníctva sa stali Ing. Ján Fridman, Ing. Jozef Goga, Ing. Stanislav Kováč a Ondrej Klimo. Predsedom OKRK sa stal Ján Hudáč a podpredsedom Jozef Filip. V okresnej organizácii DPO v tomto období pracovalo 41 DPZ s 2 230 členmi z toho 393 žien. V rámci metodickej pomoci boli vytvorené 4 okrsky. V závere roka 2003 sa vzdal členstva v predsedníctve OV DPO Ing. J. Goga a na jeho miesto bol dňa 6.11.2003 zvolený Jaroslav Budinský. V roku došlo k zmene Stanov DPO SR - Dobrovoľný požiarny zbor – DPZ bol premenovaný na Dobrovoľný hasičský zbor – DHZ.

Rok 2007
Po piatich rokoch sa Okresné valné zhromaždenie DHZ okresu Poprad konalo dňa 16.2.2007 vo Svite. V tom čase v Popradskom okrese pôsobilo 41 DHZ s členskou základňou 2 168 členov z toho 368 žien. Na OVZ prijali plán hlavných úloh okresnej organizácie DPO na roky 2007 až 2012 podľa ktorého i naďalej hlavná pozornosť bola zameraná na protipožiarnu prevenciu, výchovu , výcvik, odbornú prípravu členov, prácu s mládežou a hasičským dorastom . Delegáti zvolili 25 – členné plénum OV DPO a 9- členné predsedníctvo OV DPO. Za predsedu OV DPO bol opäť zvolený Ing. Peter Marušin. I na miestach podpredsedov nenastali zmeny – riaditeľom OV DPO sa stal Michal Šerfel, podpredsedom pre prácu s mládežou Dušan Badiar, podpredsedom pre preventívnu činnosť Ing. Pavol Rumler a podpredsedom pre represiu a výcvik – okresným veliteľom Marián Rušin. Členmi predsedníctva OV DPO sa ďalej stali Ing. Ján Fridman, Ing. Stanislav Kováč, Jaroslav Budinský a Ondrej Klimo. Zvolená bola i OKRK, ktorej predsedom sa stal Ján Alžbetkin.


Rok 2012
V roku 2012 sa Okresné valné zhromaždenie DHZ okresu Poprad konalo 10.2.2012 v Batizovciach. Delegáti zastupovali 41 DHZ s počtom členov 2 271 / z toho 499 žien/.Bol prijatý plán hlavných úloh okresnej organizácie DPO do konania Okresného valného zhromaždenia delegátov DHZ v roku 2016. Delegáti opäť zvolili 25 členné plénum OV DPO i 9 – členné predsedníctvo OV DPO. Za predsedu OV DPO bol zvolený Ing. Pavol Rumler, ktorý vo funkcii vystriedal Ing. Petra Marušina / predsedom OV DPO bol 2 funkčné obdobia v rokoch 2002 – 2012/ , ktorý už nekandidoval zo zdravotných dôvodov. Podpredsedom pre výcvik – okresným veliteľom bol opäť zvolený Marián Rušin,. Podpredsedom pre mládež sa stal František Kundis a podpredsedom pre prevenciu Ing. Stanislav Kováč. Za riaditeľa OV DPO bol jednomyselne potvrdený Michal Šerfel. Ďalšími členmi predsedníctva sa stali Ing. Ján Fridman, Dušan Brutovský a Ondrej Klimo. Bola zvolená i Okresná kontrolná a revízna komisia, ktorej predsedom sa stal Milan Bača a podpredsedom Ján Alžbetkin.


Podľa podkladov OV DPO spracoval Ondrej Klimo, člen POV DPO Poprad
Ak chcete napísať nejaký odkaz, alebo žiadosť môžete to urobiť tu :
Prilba nová.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one